Przepisy

Nasze usługi prowadzone są zgodnie z Kodeksem pracy oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 190, poz.704 z późn. zm.). Delegowani przez nas do obsługi firm oraz szkoleń pracownicy posiadają wymagane przepisami wykształcenie i kwalifikacje.


Polski Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku nakłada na Pracodawcę obowiązek zapewnienia wykonywania w zakładzie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z DYREKTYWĄ RADY z dnia 12 czerwca 1989 roku w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) w zakresie swoich obowiązków pracodawca powinien przedsięwziąć środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, włącznie z zapobieganiem zagrożeniom związanym z wykonywaniem czynności służbowych, informowaniem i szkoleniem, jak również zapewnieniem niezbędnych ram organizacyjnych i środków (artykuł 6 Ogólne obowiązki pracodawców).


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 wraz z późn. zm.) określa zasady szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dnia 1 lipca 2013 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące podniesienia kwalifikacji pracowników służb BHP.