Uprawnienia

Poniżej chcielibyśmy Państwu przedstawić nasze wykształcenie jakie nabyliśmy, uprawnienia które posiadamy oraz zakres wiedzy dysponujemy a proponujemy Państwu w trakcie współpracy z nami.

 1. Studia Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 2. Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej
 3. Szkolenie z zakresu „Kultura BHP w zakładzie pracy”
 4. Kurs Pedagogiczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń
 5. Studia Podyplomowe z zakresu Marketing Nowoczesny – z certyfikatami Franklin University
 6. Kurs udzielania pierwszej pomocy wydany przez Pomorski Zarząd Okręgowego PCK
 7. Szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach programu prewencyjnego Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy – Prewencja wypadkowa
 8. Seminarium na temat zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom
 9. Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 10. Uprawnienia instruktorskie z zakresu pierwszej pomocy FACC
 11. Uprawnienia państwowe do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych
 12. Studia Podyplomowe z zakresu Technologii systemów bezpieczeństwa przemysłowego
 13. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – szkolenie okresowe mające na celu aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 14. Warsztaty z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach programu prewencyjnego Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy – Prewencja wypadkowa
 15. Studia magisterskie w zakresie Administracji na Wydziale Prawa i Administracji
 16. Szkolenie w zakresie „Wystąpienia publiczne – metody oraz techniki skutecznego wystąpienia”
 17. Kurs Ochrony Przeciwpożarowej
 18. Kurs Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Służb BHP
 19. Kurs Księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego
 20. Kurs Języka Angielskiego na poziomie Intermidiate
 21. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracji biurowej w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych
 22. Szkolenie dla pracowników odpowiedzialnych za ewakuację i zwalczanie pożaru
 23. Szkolenie w zakresie przestrzegania zasad systemu HACCP (procedury, metody i instrukcje GHP i GMP)
 24. Studia licencjackie w zakresie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych i Filologii
 25. Studia magisterskie w zakresie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych
 26. Studia Podyplomowe z zakresu Psychologii Klinicznej
 27. Szkolenie z zakresu „Prowadzenia rozmów coachingowych z pracownikiem”
 28. Szkolenie z zakresu „Zarządzania zespołem projektowym”
 29. Szkolenie Specjalistów ds. Ochrony Środowiska
 30. Szkolenie dla wytwórców stalowych konstrukcji budowlanych zgodnie z normami serii PN-EN 1090
 31. Warsztat z Zarządzania ryzykiem w projektach
 32. Szkolenie z zakresu „Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy
 33. Zastosowanie w praktyce przemysłowej”
 34. Seminarium Dokumentacji systemu zarządzania
 35. Szkolenie w dziedzinie Europejskich wymagań prawnych, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa maszyn na etapie ich eksploatacji na stanowiskach pracy
 36. Szkolenie „Ochrona przeciwpożarowa w praktyce, czyli obowiązki pracodawcy wynikające z nowelizacji Kodeksu Pracy”
 37. Szkolenie Pełnomocnika Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000
 38. Szkolenie z zakresu ISO 9001:2000 – warsztaty uzupełniające dla auditorów
 39. Szkolenie „Ochrona twarzy, głowy, oczu i uszu”
 40. Szkolenie z zagadnień gospodarki odpadami w świetle najnowszych zmian
 41. Szkolenie w dziedzinie Komunikacji z różnymi stylami społecznymi
 42. Szkolenie z zakresu „Najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska”
 43. Seminarium Rodzina norm ISO 9000:2000
 44. Studia inżynierskie w zakresie Urządzeń Energetycznych na Wydziale Budowy Maszyn
 45. Program szkoleniowy w dziedzinie BHP „HSE Line Management Training Program”
 46. Szkolenie z zakresu ISO 901:2000 – budowa i wymagania, praktyczne dokumentowanie systemu
 47. Szkolenie Auditorów Wewnętrznych Systemów Zarządzania Jakością
 48. Studium podyplomowe Elektroenergetyki z zakresu „Instalacji i urządzeń elektrycznych z zagadnień bezpieczeństwa”
 49. Seminarium w dziedzinie metodyki instruktażu stanowiskowego
 50. Seminarium „Nowelizacja normy EN ISO 9001 z elementami doskonalenia systemu zarządzania jakością”
 51. Szkolenie z bezpiecznej eksploatacji zawiesi
 52. Studium inspektorów BHP
 53. Szkolenie z zakresu „Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby”
 54. Szkolenie „Gospodarka odpadami – nowe przepisy”
 55. Studia z zakresu Politologii na Wydziale Filologiczno-Historycznym
 56. Certyfikat z obszaru Technologii informacyjnych w module: IT M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe
 57. Szkolenie z zakresu Kadr i płac z modułem pracownika administracyjno-biurowego
 58. Warsztat pt. „Zarządzanie efektywnością zespołu sprzedawców”

 • Piotr Troka

  Właściciel firmy
  Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
  Specjalista ds. Ochrony Środowiska
  Instruktor-Nauczyciel Pierwszej Pomocy
 • Katarzyna Troka

  Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
  Specjalista ds. Administracji i Księgowości
  Specjalista ds. Marketingu i Promocji
  Pedagog-Psycholog
 • Dawid Treppa

  Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej
 • Anna Nowaszczuk

  Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy